BEZPIECZEŃSTWO NA WSI W CZASIE WAKACJI
Dodane przez admin dnia Czerwiec 13 2016 10:57:13
Images: krus_1.jpg


W dniu 20 maja br. go�cili�my w naszej szkole pana Tomasza Skupi�skiego – przedstawiciela oddzia�u KRUS w Nowym Targu, kt�ry m�wi� na temat bezpiecze�stwa na wsi w czasie wakacji. Spotkanie przebieg�o w bardzo mi�ej atmosferze. Nasz go�� szybko nawi�za� dobry kontakt z uczniami. Dzieci z klas starszych i m�odszych z zainteresowaniem obejrza�y kr�tki film i wys�ucha�y informacji zar�wno o zagro�eniach jakie mog� wyst�pi� podczas zabaw w niew�a�ciwych miejscach na podw�rku i w polu przy maszynach rolniczych, a tak�e podczas bezpo�redniego kontaktu ze zwierz�tami gospodarskimi. Z informacji docieraj�cych do KRUS wynika, �e wypadkom przy pracach rolniczych ulegaj� cz�sto dzieci poni�ej 15 roku �ycia. Na zako�czenie spotkania dzieci otrzyma�y bezp�atne ksi��eczki prewencyjne z KRUS-u. Spotkanie zorganizowa�y pani Sylwia S�der i pani Anna Watycha.

Zobacz w galerii...