III PODHALAŃSKI KONKURS CZYTELNICZY GWAROWYCH TEKST�W W CZARNYM DUNAJCU
Dodane przez admin dnia Czerwiec 13 2016 10:59:10
Images: czytelniczy_12.JPG


30 maja 2016r. odby� si� III Podhala�ski Konkurs Czytelniczy „G�ralskie cytanie” w Czarnym Dunajcu. Uczestnicy konkursu czytali przygotowane wcze�niej fragmenty kilku tekst�w z „G�ralskiej czytanki”, kt�rej autork� jest dr hab. Anna Mlekodaj. Nast�pnie odpowiadali na pytania juror�w dotycz�ce przytoczonych fragment�w. Nasz� szko�� reprezentowa�y uczennice klasy VI: Katarzyna Fit i Sabina Szcz�ch. Dziewczyny, przygotowane przez pani� Agnieszk� Bubisz, zaprezentowa�y si� bardzo dobrze, ale konkurencja by�a ogromna. Niestety na wyniki trzeba poczeka� do 7 czerwca, kiedy to w auli Podhala�skiej Pa�stwowej Wy�szej Szko�y Zawodowej w Nowym Targu odb�dzie si� uroczysta gala fina�owa.